20/10/2020 
LICITACIÓ - CONSORCI DE L'HABITATGE DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA  

 Acord marc per a la conservació i rehabilitació dels edificis 

Publicada licitació del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (CMH) per a la contractació de serveis de rehabilitació d'edificis
 

Publicada licitació del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (CMH) per l’acord marc per a la contractació dels serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat, direcció d'execució de les obres, coordinació de seguretat i salut i treballs associats per a les obres de rehabilitació d'edificis residencials amb un valor estimat inferior a 2.000.000,00 d'euros (IVA exclòs), gestionades pel Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La tipologia de treballs relacionats amb cada actuació, que poden ser objecte de la contractació basada, podrà incloure, d’acord amb el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques els següents treballs:

 1. Seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, incloent els amidaments, el pressupost i la validació de les solucions constructives.
 2. Redacció del programa de control de qualitat dels materials del projecte,
 3. Suport a la contractació de les obres,
 4. Planificació i coordinació general de les activitats,
 5. Seguiment de l’execució de l’obra,
 6. Coordinació de la seguretat i salut de l’obra,
 7. Control quantitatiu de l’obra,
 8. Control d’execució,
 9. Control qualitatiu de l’obra. Assistència al control de qualitat final i a la recepció i liquidació de l’obra,
 10. Assistència tècnica per a l’anàlisi de propostes alternatives durant l’execució de l’obra,
 11. Assistència en el procés de posada en marxa i període de garantia de l’obra,
 12. Seguiment i control del contractista de l’obra, en el estricte compliment de les seves obligacions relatives a la lluita contra la morositat,
 13. Suport per al compliment de personal propi utilitzat per el contractista durant l’execució de l’obra,
 14. Mètriques de l’obra,
 15. Seguiment de la gestió de residus.

A través d’aquest procediment, el Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona seleccionarà a un màxim de 20 empreses/persones/empresàries/professionals que complint  amb els requisits establerts en aquest procediment puguin realitzar els serveis corresponents, que resultin seleccionats en les condicions previstes d’acord amb els criteris d’adjudicació del Plec de la licitació.

El pressupost de licitació és de 1.650.000,00 € sense IVA 1.996.500,00 € IVA inclòs (21,00%).

El termini de presentació d'ofertes finalitza el 19/11/20 a les 23:59 h.

Trobareu tota la informació disponible d'aquesta licitació a la pàgina web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. 

Vídeo de la sessió informativa

Consulteu aquí el vídeo de la sessió informativa que va organitzar el CAATEEB el passat 23 d'octubre