21/10/2020 

Assemblea General de col·legiats i col·legiades 

La Junta de Govern del CAATEEB ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades  per al proper 26 de novembre, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.
 

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 15 d’octubre de 2020, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades (corresponent al primer semestre de l’any, que, amb motiu de l’evolució de l’emergència sanitària per la COVID-19, inicialment es va haver de posposar i posteriorment es va haver de desconvocar la que s’havia previst en format presencial per al 20 d’octubre), d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.

Dia:Dijous, 26 de novembre de 2020
Hora:18.00 hores
Format: Per videoconferència
(en el seu moment, s’enviaran als col·legiats i col·legiades les indicacions i les credencials per connectar-se i assistir a la reunió)

Ordre del dia provisional

  1. Informe del president
  2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria anual de gestió col·legial 2019
  3. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB corresponent a l’exercici 2019 i del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2019
  4. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB)
  5. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB)
  6. Elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, dels col·legiats que s’integraran en la Comissió Econòmica per a l’exercici 2020 (s’han de renovar tres dels seus membres), d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials
  7. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials
  8. Torn obert de paraules

Els col·legiats i col·legiades poden presentar proposicions perquè siguin sotmeses a l’Assemblea General Ordinària, en els termes previstos en l’article 40 dels Estatuts col·legials.

Celestí Ventura i Cisternas
President

Barcelona, 21 d’octubre de 2020